Your Cart

Štát dá na oddlženie nemocníc takmer 600 miliónov eur, opatrenia na zníženie zadlžovania zlyhali

Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Finančná stabilizácia zdravotníckych zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti.

Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017.

„Z porovnania so skutočnou mierou zadlžovania možno konštatovať, že uvedený predpoklad tvorby ďalšieho dlhu sa ukázal ako úplne nesprávny a že prijaté opatrenia na zníženie miery zadlžovania zlyhali,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Nemocnice by mali dlhy priebežne hradiť

Potreba zdrojov na oddlženie sa odvíja od objemu záväzkov po lehote splatnosti k 31. decembru 2019, ktorý u sledovaných nemocníc predstavuje 599 miliónov eur. Od niektorých nemocníc údajmi MZ SR nedisponuje, avšak odhad týchto záväzkov po lehote splatnosti, s ktorými sa môžu prihlásiť do oddlžovania, je na úrovni 10 miliónov eur.

Zároveň sa predpokladá, že časť týchto dlhov je priebežne nemocnicami uhrádzaná, respektíve už bola uhradená. Súčasne sa však očakáva nárast záväzkov po lehote splatnosti k 30. novembru tohto roka približne vo výške 100 miliónov eur. „Potreba finančných prostriedkov je tak v zmysle vyššie uvedených vplyvov do výšky 575 miliónov eur,“ vysvetlil rezort.

Ministerstvá zdravotníctva a financií vytvorili v tejto súvislosti finančný mechanizmus. V rámci neho budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za podmienok definovaných vo Finančnej stabilizácii zdravotníckych zariadení.

Zapojenie veriteľov je dobrovoľné

„Mechanizmus oddlžovania je vytvorený na základe princípu transparentnosti, na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých, so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ konštatovalo MZ SR.

Zapojenie veriteľov do tohto systému je dobrovoľné a právne nenárokovateľné. V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi.

To isté platí aj v prípade, že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za určených podmienok budú mať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, ako aj veritelia týchto nemocníc.

Napsat komentář