Reklamační řád zákazníka

I. Obecná ustanovení

Reklamační řád zákazníků je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, Kentino sro, CZ 05066743, úředně zapsané na adrese Čestmírova 25 14000 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. č. C 257790 (dále jen „Prodávající“ nebo „Kentino“) a popisuje, jak reklamovat produkty zakoupené v Kentino.

Kupující je povinen se před objednáním jakéhokoli zboží seznámit s Reklamačním řádem zákazníka a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Kupující zároveň bere na vědomí, že je povinen poskytnout Kentino součinnost nezbytnou k vyřešení reklamace, v opačném případě se lhůta pro reklamační řízení prodlouží o dobu, kdy kupující neposkytne požadovaná spolupráce.

Kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem zákazníka.

Definice pojmů obsažené v tomto zákaznickém reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými ve VOP. Pokud tento Reklamační řád nedefinuje pojem, rozumí se významem definovaným ve VOP. Pokud jej nedefinují ani VOP, má se za to, že má význam použitý v právních předpisech.

Opravárenské služby, na které se vztahuje zakoupená nebo smluvní služba, se řídí výhradně podmínkami konkrétní služby.

II. Záruka kvality

Jako doklad o záruce vystavuje Kentino nákupní doklad (fakturu) se zákonnými údaji potřebnými pro reklamační řízení (např. název produktu, záruční doba, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost Kupujícího může Kentino poskytnout záruku i ve formě záručního listu. Standardně však a je-li to možné, poskytuje Prodávající Kupujícímu doklad o koupi věci, který obsahuje všechny potřebné údaje.

Je-li to pro poskytovanou záruku nezbytné, Kentino srozumitelným způsobem vysvětlí obsah záruky v záručním listě s uvedením jejího rozsahu, podmínek, doby trvání a způsobu uplatnění reklamace. Kentino rovněž v záručním listě uvede, že záruka neomezuje ani neporušuje práva Kupujícího související s koupí produktu.

1. Lhůta pro uplatnění reklamace vadného plnění

Lhůta pro uplatnění reklamace vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o koupi nebo záručním listě.

Časové období je:              

 • 24 měsíců u nových (včetně rozbalených) položek;          
 • 21 měsíců pro repasované položky (repasované položky jsou použité položky, které byly zkontrolovány našimi specialisty a jsou příslušně označeny);            
 • 12 měsíců u použitého zboží (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které bylo použité nebo servisované, nemá vady a kompletnost obalu nebrání plnému užívání výrobku).

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogerie apod.) je Kupující oprávněn reklamovat vadné plnění ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li na obalu uvedena doba použitelnosti, v takovém případě se lhůta zkracuje do datum vyznačené na obalu.

Je-li kupujícím podnikatel, může být lhůta, ve které může reklamovat vadné plnění, jiná, je-li to u typu výrobku výslovně uvedeno. V tomto případě má uvedené časové období přednost a produkt je označen takhle.

Časové období končí datem odpovídajícím datu, kdy začalo, po daném počtu měsíců. Záruční doba v měsících je uvedena u každého zboží v prodejně prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o koupi.

Jakékoli nároky na odpovědnost vztahující se k produktu zanikají, pokud nebude reklamace podána v záruční době.

V případě vyřízení reklamace výměnou věci se záruční doba neprodlužuje. Původní záruční doba zůstává v platnosti, počínaje dnem převzetí původního výrobku kupujícím.

2. Kvalita při převzetí

Prodávající je povinen zajistit, aby zboží kupujícího při převzetí nemělo vady. Prodávající je zejména povinen zajistit, aby v době, kdy kupující zboží převezme,

 • zboží má všechny vlastnosti, které si obě strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, musí vlastnosti výrobku odpovídat popisu prodávajícího nebo výrobce nebo takové, jaké kupující očekával na základě povahy zboží a na základě prováděné reklamy. ze strany prodejce nebo výrobce.
 • se výrobek hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo k účelu, pro který se daný typ výrobku běžně používá.
 • produkt je dodáván v odpovídajícím množství, objemu nebo hmotnosti.              
 • výrobek splňuje nezbytné zákonné požadavky.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při koupi kupujícím, pokud prodávající neprokáže opak.

3. Smluvní záruka za jakost

Kentino může ve stanoveném časovém období poskytovat bezplatnou službu nad rámec zákonného časového limitu (24 měsíců). Tato služba se řídí výhradně tímto zákaznickým reklamačním řádem, zejména ustanoveními o bezplatných službách uvedených v článku VII. Tato bezplatná služba není totožná s placenou službou „Prodloužená záruka“, jejíž podmínky se řídí výhradně podmínkami konkrétní služby.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola kvality

Při převzetí zboží od přepravní společnosti je kupující povinen řádně a důkladně zkontrolovat dodávku (zejména počet balíků, nepoškozenou těsnící pásku s firemním logem a nepoškozený obal) dle dodacího listu.

V den převzetí zboží je kupující povinen dále zkontrolovat úplnost zboží; zejména pokud byly dodány všechny díly.

Jakékoli nesrovnalosti je třeba nahlásit prodávajícímu při převzetí zboží od přepravní společnosti a uvést je v protokolu o doručení, přičemž kupující může odmítnout převzetí zásilky. Jakékoli nesrovnalosti mohou být také hlášeny na e-mailovou adresu [chráněno e-mailem] nebo dokončením Kontaktní formulář. Doporučujeme přiložit fotografie dokumentující vady a poškozený obal.

Zákonná záruční doba tím není dotčena. Jakékoli pozdější reklamace neúplné dodávky nebo poškozeného obalu neomezují právo kupujícího na uplatnění záruky; přesto umožňují společnosti Kentino prokázat, že totéž není v rozporu s kupní smlouvou.

2. Záruční nároky

Pro urychlení procesu se kupujícímu doporučuje uplatnit záruku přímo u příslušného autorizované servisní středisko (pokud existuje).

Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoli prodejně Prodávajícího; viz seznam prodejen zde. Reklamaci není možné uplatnit při nočních pokladnách nebo v místech, kde Kentino poskytuje speciální služby. V případě velkých domácích spotřebičů (pračky, ledničky, sporáky, vestavné spotřebiče) doporučujeme kupujícímu uplatnit reklamaci na Čestmírová 25, Praha 4 prodejna. Na žádost kupujícího může Kentino vyzvednout vadný spotřebič v rámci reklamace.

Záruku lze a lze uplatnit také u společnosti Kentino, v takovém případě je kupující povinen dodat předmětné zboží vč. velkých spotřebičů na následující adresu:

Kentino.com – reklamace 
Čestmírová 25

14 000 Praha – Česko

Reklamované zboží (včetně všech dílů a příslušenství) je třeba doručit s dokladem o koupi, záručním listem nebo obdobným dokladem, podrobným popisem závady a dostatečnými kontaktními údaji kupujícího (doručovací adresa a telefon), aby zboží mohlo identifikovat a diagnostikovat závady.

Doporučujeme také zvolit způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna nebo vrácení peněz).

Záruku je třeba uplatnit v autorizovaném servisním středisku uvedeném v záručním listu/dokladu o koupi, které se nachází v blízkosti Kentina nebo kupujícího.

Kentino nebo autorizovaný servis vydá kupujícímu bezprostředně po obdržení reklamace písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, rozsah reklamace, jaké řešení požaduje. V případě osobního uplatnění reklamace na pobočce je potvrzení na požádání zákazníka předáno obratem v papírové podobě, ve všech ostatních případech je potvrzení zasláno e-mailem. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, v jakém kupující toto zboží Kentino předal, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

Kupující bere na vědomí, že pokud nebude reklamované zboží společnosti Kentino předloženo se všemi díly a příslušenstvím, které k němu náleží, bude kupujícímu – v případě odstoupení od smlouvy – vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaných dílů a příslušenství.

3. Kompatibilita

Není zaručena kompatibilita zakoupených dílů s jinými díly neschválenými společností Kentino, výrobcem nebo poskytovatelem zboží; ani kompatibilita se softwarovými aplikacemi, jejichž funkce nebyly kupujícím výslovně požadovány v písemné objednávce, pokud taková kompatibilita není u podobného zboží společná nebo pokud Kentino výslovně neuvádí, že předmětné zboží je (není) kompatibilní pouze s položkami uvedeny.

Totéž platí i pro software a jednotlivé verze SW. Pokud však byly určité verze SW prohlášeny za kompatibilní, neplatí to automaticky pro následující a/nebo předchozí verze SW.

4. Omezení

V případě poškození ochranné pečeti, informační nálepky nebo sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace; pokud nebylo poškozeno běžným používáním daného zboží. Pečetě a sériové číslo jsou nedílnou součástí zboží a jako takové neomezují zákazníka v užívání a manipulaci se zbožím v rozsahu, v jakém je zboží určeno.

Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené nebo vyplývající z následujících činností (avšak pouze v případě, že taková činnost není obvyklá a zároveň není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanické poškození;
 2. přepětí (viditelně spálené součástky nebo desky plošných spojů) s výjimkou běžných odchylek;
 3. používání zboží v jiných podmínkách (teplota, prašnost, vlhkost, chemické a mechanické podmínky), než jsou přímo stanoveny společností Kentino nebo výrobcem;
 4. neodbornou instalací, používáním, provozem nebo zanedbanou údržbou;
 5. PC virus (poškozené zboží nebo části zboží);
 6. vady softwaru bez dokladu o zákonné licenci; nebo používání neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu;
 7. nadměrné nadužívání nebo používání v rozporu s podmínkami stanovenými v příslušných dokumentech nebo v rozporu s obecnou praxí;
 8. nekvalifikované zásahy nebo úpravy parametrů (nekvalifikovanými zásahy se rozumí zásah jiné osoby než prodávajícího nebo služby pověřené prodávajícím);
 9. úpravy provedené zákazníkem (lakování, ohýbání atd.);
 10. nesprávná aktualizace systému BIOS nebo firmwaru;
 11. přírodní síly nebo vyšší moc;
 12. používání nesprávného nebo vadného softwaru; a
 13. použití nesprávného nebo jiného než originálního spotřebního materiálu; to však pouze v případě, že takové použití není obvyklé a zároveň není vyňato z přiloženého návodu k použití.

Tato omezení se nevztahují na případy, kdy vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedeným, byly výslovně dohodnuty nebo stanoveny kupujícím a společností Kentino nebo byly společností Kentino deklarovány; nebo na případy, kdy totéž lze očekávat s odkazem na reklamu nebo obvyklé použití zboží.

Záruka sjednaná s ohledem na zakoupený software se vztahuje pouze na fyzickou čitelnost média (média nelze poškrábat apod.). Kupující se stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a přijímá licenční podmínky výrobce softwaru odstraněním ochranných prvků (fólie, pečeť, obálka apod.) nebo stažením digitální verze. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

5. Testy

Reklamované zboží je testováno pouze na vady reklamované kupujícím (jak je uvedeno v reklamačním formuláři nebo přiloženém dokumentu s popisem vad). Kentino doporučuje závady popsat písemně, ať už v papírové nebo elektronické podobě.

V případě zamítnutí reklamace a souhlasu kupujícího s úplatnou opravou zboží je kupujícímu účtována částka uvedená v platném ceníku autorizovaného servisu.

Kupující bere na vědomí, že opravy za úplatu nezajišťuje přímo Kentino, ale Kentino je zprostředkovává, přičemž Kentino pouze objednává opravy u autorizovaných servisních středisek nebo komunikuje opravy, přepravu atd. s autorizovanými servisními středisky. Kentino nepřebírá žádnou odpovědnost za provedené opravy.

Před opravou zboží je kupující informován o ceně, rozsahu a době potřebné k opravě. Oprava je provedena do 60 dnů ode dne, kdy společnost Kentino obdrží zboží. Opravu zboží lze provést za úplatu pouze v případě, že s tím kupující po obdržení informací uvedených v předchozí větě výslovně souhlasí (resp. pouze na základě uzavřené smlouvy o službách).

V případě zamítnutí reklamace bere kupující na vědomí, že Kentino může a může kupujícímu přefakturovat náklady účtované autorizovaným servisem za diagnostiku závady a zaslání zboží zpět dle ceníku příslušného autorizovaného servisu. (platí pouze pro kupující-podnikatele).

6. Zálohování

Při uplatnění záruky nebo opravy PC systému nebo zálohovacího zařízení je kupující povinen náležitě zálohovat potřebná data a zabránit jejich případnému zneužití nebo poškození. Kentino nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených v zálohovacím zařízení PC systému.

Záložní zařízení je zařízení náchylné k objektivním závadám náhodného charakteru. Kentino tímto kupujícího na tuto skutečnost upozorňuje a doporučuje uživatelská data systematicky zálohovat a ukládat na vhodná zařízení (DVD, Cloud apod.). Sjednaná záruka tím není dotčena.

Kupující bere na vědomí, že pokud v rámci vyřízené reklamace dojde k výměně vadného zálohovacího zařízení, původní zařízení se nevrací.

7. Odmítnuté zboží

A. Špinavé zboží

Kentino má právo odmítnout převzetí reklamovaného zboží, pokud je předmětné zboží a/nebo jeho části znečištěné nebo nesplňují základní hygienické a bezpečnostní požadavky pro uplatnění záruky. Palivové nádrže musí být předány prázdné.

b. Bezpečnostní

Je-li zboží chráněno tradičním nebo gestovým heslem či jinak, je kupující povinen tuto ochranu zrušit při uplatnění záruky nebo uvést heslo v popisu reklamované vady; v opačném případě má Kentino právo odmítnout převzetí reklamovaného zboží. Totéž platí také pro BIOS nebo firmware nebo přístup k úložnému prostoru daného zařízení. Bez plného přístupu nelze zařízení opravit ani diagnostikovat jeho závadu a nelze zahájit reklamační řízení, pokud kupující nesplní povinnost zde stanovenou.

Pokud je zařízení chráněno aktivní službou proti krádeži (Apple Find my iPhone, iPod touch, MacBook, Intel anti-theft atd.), musí být tato služba Kupujícím deaktivována před předložením zařízení a uplatněním záruky; v opačném případě má Kentino právo odmítnout převzetí reklamovaného zboží a reklamační řízení může být zahájeno až poté, co kupující splní povinnost zde stanovenou.

8. Výchozí nastavení, úprava zakoupeného zboží nebo služeb kupujícím

Kupující je tímto upozorněn na nutnost obnovení výchozího nastavení reklamovaného zboží (zejména přidaných nebo vyměněných operačních pamětí, pevných disků a SSD v noteboocích a PC) před uplatněním záruky. Kentino nepřebírá žádnou odpovědnost za takové komponenty, zejména pokud to není výslovně uvedeno v reklamaci.

Originální komponenty musí být uchovány, aby bylo možné v budoucnu uplatnit jejich záruku (pokud existuje) a ukončit kupní smlouvu.

Pokud kupující předá zboží, které není v tovární konfiguraci, tj. bylo upraveno kupujícím nebo na přání kupujícího, bere kupující na vědomí, že servisním zásahem může dojít ke znehodnocení takové úpravy, bez možnosti výměny. V případě úpravy zboží je kupující povinen ponechat si původní součásti.

Změny provedené kupujícím jsou například:

 • a) přidání nebo výměna operační paměti, pevných disků nebo SSD v přenosných počítačích a počítačích
 • b) aplikace ochranného skla na telefon nebo podobné zařízení, aplikace skinu nebo nálepky na zařízení, náplast na oděv a podobné úpravy.

9. LCD displeje

Vzhledem k množství pixelů LCD panelu nelze s ohledem na použitou technologii zabránit ztrátě pixelů (chybám). Proto byla pro každou třídu stanovena norma ISO (ISO 13406-2) seskupující monitory do čtyř tříd kvality s maximálním povoleným počtem vadných pixelů nebo shluků. Shluk je čtverec 5×5 pixelů. Pokud není uvedeno jinak, zboží nabízené společností Kentino je klasifikováno jako zboží 2. třídy.

Vadný pixel:

 • Typ 1 – horký pixel (vždy zapnutý, bílý).
 • Typ 2 – mrtvý pixel (vždy vypnutý, černý).
 • Typ 3 – zaseknutý pixel (subpixel, vždy zapnutý nebo vždy vypnutý, jiná než požadovaná barva)

Vadný cluster:

 • Vadný cluster typu 1 – více než jedna porucha typu 1 nebo typu 2
 • Vadný cluster typu 2 – více než jedna porucha typu 3

Maximální počet chyb (na typ) na 1 milion pixelů:

TřídaZadejte 1 (horký)Zadejte 2 (mrtví)Zadejte 3 (zaseknutý)Shluk Zadejte 1Shluk Zadejte 2
I00000
II22502
III5155005
IV50150500550

10. ASIC

ASIC musí být používány v souladu s uživatelskou příručkou. Musí být zachováno správné chlazení a proudění vzduchu, aby mohly udržet vysoké emise tepla. ASIC musí být provozovány v bezprašném prostředí, kde je veškerý prach filtrován jako v serverovnách TIER 3. Musí být připojeny přes elektrickou přepěťovou zásuvku, která vydrží přepětí od 1KV do 1ms. Proud vzduchu přicházející do ASIC nemůže překročit 23 C, což je normální pokojová teplota. Jejich nedodržení může vést ke ztrátě záruky. Dále jsou výjimkou ASIC vyráběné od různých výrobců než Kentino jako specializovaná zařízení, jejichž cena je výhradně závislá na změnách finančního trhu, které nemůžeme ovlivnit, a neplatí 14denní lhůta pro vrácení zboží jako u mnoha jiných elektronických produktů. Pro ASIC naší produkce Kentino poskytujeme plnou 14denní záruku na vrácení.

IV. Vyřízené reklamace

1. Kupující – spotřebitel

Spotřebitel je soukromá osoba jednající soukromě.

Reklamace kupujících-spotřebitelů řeší Kentino neprodleně, nebo vyžaduje-li to složitá povaha reklamace, maximálně do tří pracovních dnů (mimo dobu přiměřeně nutnou k odbornému posouzení vady s ohledem na typ reklamovaného zboží resp. služby).

Reklamace vyřizuje a vady bez zbytečného odkladu odstraňuje Kentino; nejdéle však do 30 dnů po uplatnění záruky. Po uplatnění záruky lze lhůtu 30 dnů prodloužit dle dohody se spotřebitelem; pouze však na dobu jinou než neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty (prodloužené lhůty) se má za to, že reklamovaná vada skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by byla vada identifikována jako jiná než odstranitelná.

2. Kupující – podnikatel

Reklamace Kupujících-podnikatelů řeší Kentino maximálně do 40 dnů od uplatnění záruky; a výsledek je zaslán emailem na kontaktní emailovou adresu Kupujícího-podnikatele.

V. Společná ustanovení

Kupujícímu je vystaven písemný doklad s údaji o datu uplatnění reklamace, výsledku, opravě (pokud existuje), době trvání a důvodů (pokud existují) zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace je Kupující informován společností Kentino o výsledku telefonicky, textovou zprávou nebo e-mailem. Zboží zaslané přepravní společností je automaticky odesláno zpět na adresu kupujícího, jakmile bude reklamace kompletně zpracována.

Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná a zboží bude opraveno nebo vyměněno, záruční doba se prodlužuje o dobu vyřízení reklamace; tato lhůta začíná běžet dnem po dni uplatnění záruky a končí dnem, kdy byl kupující informován o výsledku.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, může a může kupující požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění záruky; zejména může a může kupující požadovat vrácení poštovného. Uplatněné náklady nemusí nutně zahrnovat náklady vzniklé při cestě autem za účelem uplatnění záruky, expresní přepravy apod. Náhradu nákladů je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu; nejdéle však jeden měsíc před uplynutím záruční doby.

Po vyřízení reklamace je kupující povinen si předmětné zboží bez zbytečného odkladu vyzvednout, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o vyřízené reklamaci dozvěděl; tato lhůta však neskončí dříve než 60 dnů od uplatnění záruky.

V případě marného uplynutí lhůty a nevyzvednutí předmětného zboží je kupujícímu účtován poplatek ve výši 20 Kč vč. DPH za uskladnění předmětného zboží; účtované společností Kentino za každý den prodlení.

Pokud si předmětné zboží kupující nevyzvedne do 6 měsíců poté, co byl kupující informován o vyřízené reklamaci, vyhrazuje si Kentino právo předmětné zboží prodat a výtěžek započíst na dlužné skladné.

Pro zamezení poškození/legitimizace výnosů z trestné činnosti (pokud existuje) je možné předmětné zboží vyzvednout/peněžité peníze vrátit na základě dokladu o uplatnění záruky a platného dokladu totožnosti kupujícího (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení uvedených dokumentů může a může být odmítnuto vyzvednutí/zaplacení dotyčného zboží/vrácení peněz v hotovosti společností Kentino nebo smluvními partnery společnosti Kentino. Předmětné zboží reklamované Kupujícími-právnickými osobami lze vyzvednout pouze/v hotovosti lze vyplatit příslušnému oprávněnému subjektu nebo zmocněnci jednajícímu na základě řádně ověřené plné moci.

VI. Spotřební materiál a minimální životnost

Na zakoupený spotřební materiál (cartridge, tonery, tiskové hlavy, lisovací válce, lampy do projektorů, baterie, osvětlení atd.), ať už samostatně nebo tvoří součást zakoupeného zboží, se vztahuje doživotní záruka. Životnost lze vyjádřit jako čas, datum minimální trvanlivosti, počet použití, počet vytištěných stránek atd., přičemž může platit několik životností současně. Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud nejsou splněny všechny stanovené podmínky.

Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit záruku v záruční době. Při uplatnění záruky je však kupující povinen vzít v úvahu výše uvedené, neboť záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené běžným užíváním zboží a nelze jej tedy zaměňovat s životností předmětného zboží. Životnost představuje tendenci daného zboží se opotřebovat a roztrhat, pokud je používáno obvyklým způsobem. Je-li zboží používáno (tj. není vlastněno) po dobu delší než obvyklá životnost daného zboží, je vada pravděpodobně způsobena běžným opotřebením; tím však není dotčena záruční vada.

Pokud není na zboží nabízeném Kentino vyznačeno, nelze uplatnit doživotní záruku.

VII. Bezplatná údržba

Na zboží se záruční dobou delší než 24 měsíců se vztahuje bezplatná údržba poskytovaná po uplynutí 24 měsíců.

Zboží s vadami, které se objeví po uplynutí 24 měsíců, Kentino přebírá a:

 • opraveno; nebo
 • nahrazena stejným nebo podobným výrobkem s lepšími parametry; nebo
 • vrácena, pokud nic z výše uvedeného není možné.

Kentino se zavazuje opravit/vyměnit zboží nebo vrátit Kupujícímu peníze nejpozději do 35 dnů od převzetí zboží Kentino; v opačném případě může a může Kupující od kupní smlouvy odstoupit.

Nároky na uplatnění záruky poskytované výrobcem tím nejsou dotčeny.

VII. Smíšený

Zákonná práva kupujícího nejsou tímto dotčena.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2022 a ruší předchozí verze.

Tento Reklamační řád je k dispozici jako reference v centrále Kentino, obchodech a na webových stránkách www.kentino.com.