1. Úvod 

Následující Všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi stranami kupní/licenční smlouvy uzavřené mezi nimi Kentino.cz as, Co. Reg. č. 27082440, IČ DPH č. CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č. 8573 („Kentino“ nebo „Prodávající“) a Kupující (“Kupující").

Podrobné informace o Kentinu jsou k dispozici na www.Kentino.com, sekce “O nás".

Kupující, je dle těchto Všeobecných obchodních podmínek fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitel je soukromá osoba jednající soukromě, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná se společností Kentino.

Podnikatel je fyzická osoba s oprávněním k podnikání na vlastní účet a odpovědnost se záměrem soustavně vytvářet zisk. Pro účely ochrany spotřebitele je podnikatelem (mimo jiné) fyzická osoba uzavírající smlouvy/dohody související s podnikatelskou, výrobní nebo obdobnou činností nebo zaměstnáním; nebo fyzická osoba jednající jménem nebo na účet daného podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická osoba jednající v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Zadáním evidenčního čísla do objednávky podnikatel potvrzuje, že je ve smluvním vztahu se společností Kentino považován za podnikatele a že je vázán pravidly stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy pro kupujícího-spotřebitele seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a to s prohlášeními a zárukami uvedenými v části II. těchto podmínek, jakož i s reklamačním řádem, Zásady ochrany osobních údajů, a Informace o dodání tvoří nedílnou součást těchto podmínek a výslovně s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku vytvoření objednávky.

Kupující bere na vědomí, že registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga apod. společnosti Kentino nebo smluvních partnerů Kentino nemůže kupující z důvodu zakoupení zboží nabízeného společností Kentino užívat, pokud zvláštní smlouva nestanoví jinak.

Kopii všeobecných obchodních podmínek (VOP) obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Faktura obsahující podstatné smluvní údaje včetně účtenek dle zákona o evidenci tržeb a daňové evidenci bude zákazníkovi poskytnuta formou odkazu na stažení faktury v elektronické podobě a kupující s tím souhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty jsou kupujícímu zasílány na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce, nebo dostupné po přihlášení do uživatelského profilu kupujícího v sekci Moje Kentino v části Moje nákupy. V případě zájmu o získání faktury v papírové podobě můžete využít náš kontaktní formulář.

 1. Předsmluvní prohlášení a záruky pro kupujícího-spotřebitele

Kentino informuje kupujícího-spotřebitele, že:

 1. K nákladům na komunikaci na dálku se nevztahují žádné další poplatky (Kentino si neúčtuje žádné další poplatky k částce účtované poskytovatelem internetu/telefonu kupujícího, na rozdíl od smluvních dodávek).
 2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu před převzetím zboží od Kentino nebo uhradit zálohu či obdobnou platbu za konkrétní služby, pokud je Kentino nabízí a kupující je požaduje.
 3. Kentino neuzavírá probíhající smlouvy. Pokud jsou takové smlouvy zprostředkovány společností Kentino, je Kupující informován o nejkratší závazné době takové smlouvy daným poskytovatelem spolu s cenou (nebo způsobem jejího stanovení) účtovanou v jednom zúčtovacím období (vždy jeden měsíc, pokud taková cena je stálá).
 4. Není-li stanoveno jinak, licenční poplatek sjednaný v licenční smlouvě uzavřené na dobu neurčitou se sjednává na celou dobu trvání licence.
 5. Ceny za zboží a služby zobrazené na webových stránkách provozovaných společností Kentino jsou uvedeny vč. a bez DPH, se všemi zákonnými poplatky (pokud existují). Náklady na dopravu se však liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, přepravci a způsobu platby objednávky.
 6. Kupující-spotřebitelé mohou a mohou odstoupit od smlouvy (není-li dále stanoveno jinak) ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem:
 1. převzetí zboží (kupní smlouvy);
 2. převzetí poslední dodávky (dohody o koupi více druhů zboží/dodání více částí); nebo

iii. přijetí první dodávky (probíhající smlouvy);

mohou odstoupit písemně buď zasláním oznámení o odstoupení na centrálu Kentino, na e-mailovou adresu Kentino, osobním sdělením v kterékoli prodejně Kentino, sdělením telefonicky nebo vyplněním formuláře dostupného na Kentino. webová stránka.

 1. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:
 1. poskytování služeb prováděných společností Kentino s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím výpovědní lhůty;
 2. dodání zboží/služeb nabízených za cenu ovlivněnou odchylkami na finančním trhu mimo kontrolu Kentino s možností výskytu během výpovědní lhůty;

iii. dodání zboží upraveného dle požadavků/ potřeb spotřebitele;

 1. dodání rychloobrátkového spotřebního zboží/zboží po dodání nenávratně smíšené s jiným zbožím;
 2. oprava nebo údržba provedená v místě určeném spotřebitelem podle požadavku spotřebitele (s výjimkou jiných než vyžádaných oprav/dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů);
 3. dodání zboží v uzavřeném obalu vyjmutém spotřebitelem, přičemž toto zboží není možné z hygienických důvodů vrátit;

vii. dodání zvukových záznamů/video záznamů/PC programů, přičemž původní obal takových výrobků byl porušen;

viii. Doručování novin, periodik a časopisů;

 1. dopravní nebo volnočasové služby poskytované podnikatelem ve stanovené lhůtě; a
 2. dodání digitálního obsahu (doručeného jinak než na fyzickém nosiči s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím výpovědní lhůty, přičemž Kentino zdůrazňuje, že souhlas s dodáním on-line obsahu nelze odvolat).
 1. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží Kentino (odstoupené smlouvy)/náklady na vrácení zboží jinak než obvyklou poštou, pokud to povaha takového zboží vylučuje (odstoupení od smlouvy sjednávané mimo provozovnu), nese kupující spotřebitel.
 1. Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou cenu za služby, které již byly poskytovány na základě odstoupené smlouvy.
 1. Smlouvy (příslušné faktury) jsou uloženy v elektronickém archivu přístupném registrovaným uživatelům Kentino přímo z jejich uživatelského účtu.
 1. Případné stížnosti může kupující-spotřebitel uplatnit vyplněním kontaktu formulář nebo oznámeno orgánům dozoru/státního dozoru.
 1. V případě předobjednávky je cena takového zboží pouze odhadní. Konečná cena se může lišit. Kentino bude Kupujícího informovat o jakékoli změně ceny. Kupní cena zboží bude stanovena po naskladnění zboží na skladě v Kentinu. Případný rozdíl mezi předpokládanou cenou a kupní cenou bude Kentino vrácen nebo Kupující uhradí rozdíl před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne zrušit předobjednávku. Kentino si vyhrazuje právo změnit termín dodání u předem objednaného zboží, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dnů) má Kupující právo odstoupit od předobjednávky. Pokud se okolnosti, které společnost Kentino zvažovala v době předobjednávky, změnily do té míry, že nelze rozumně požadovat, aby společnost Kentino byla předobjednávkou vázána, má společnost Kentino právo předobjednávku bez dalšího upozornění zrušit a následně informovat Kupující.
 1. Oficiální kontaktní e-mailová adresa je [chráněno e-mailem]. Kentino však doporučuje používat Kontaktní formulář.
 1. Kentino tímto informuje kupujícího-spotřebitele, že Kentino poskytuje bezplatný zpětný odběr některých elektronických zařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovených zde.

III. Dohoda

 1. Provedení

Objednávka vzniká v okamžiku, kdy kupující vloží požadovaný produkt (zboží, služby, digitální obsah) do košíku a odešle objednávku nebo pomocí služby „Koupit nyní“ (pouze registrovaní uživatelé). Kupující může také uzavřít smlouvu s pomocí zástupců zákaznických služeb Kentino, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Kupující může před závaznou objednávkou změnit produkty vložené do košíku i zvolený způsob dopravy a platby, tj. zkontrolovat údaje objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat každý detail, který byl uveden při vytváření objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím předmětné objednávky společností Kentino, přičemž společnost Kentino nenese žádnou odpovědnost za případné chyby a chyby vzniklé při přenosu dat. O uzavřené smlouvě je kupující informován potvrzovacím e-mailem zaslaným společností Kentino na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Potvrzovací e-mailový dopis je zaslán společně se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem Kentino. Není-li ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, lze uzavřenou smlouvu (vč. sjednané ceny) měnit nebo rušit pouze dohodou stran nebo v případech stanovených zákonem.

Objednávky nad 100,000 4000 Kč / XNUMX XNUMX Euro vč. DPH umístěná v rámci jedné transakce a/nebo dne bude systém Kentino vyžadovat, aby byla zadána pomocí registrovaného uživatelského účtu; povoleny budou pouze uživatelské účty použité v minulosti k uskutečnění alespoň jedné objednávky e-shopu na základě platné smlouvy, která nebyla kupujícím předčasně ukončena. Pokud Kupující nesplní výše uvedené podmínky, má Kentino právo jeho objednávku okamžitě zrušit.

Kupující bere na vědomí, že pokud je předmětem koupě motorové vozidlo nebo balíček Mystery, není možné uzavřít kupní smlouvu na dálku. Není-li uvedeno jinak, je okamžikem uzavření kupní smlouvy podpis předávacího protokolu kupujícím.

Pokud je ke zboží poskytnut jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen Kentino předem kontaktovat a informovat Kentino, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude zboží prodáno Kupujícímu bez tohoto daru. Pokud kupující Kentino předem neinformuje a dárek přijme, je kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. 1. těchto podmínek povinen tento dar vrátit.

Uzavřená smlouva je společností Kentino archivována po dobu nejméně pěti let ode dne uzavření, nejdéle však po dobu stanovenou příslušným zákonem. Smlouva archivovaná pro účely plnění není dodatečně dostupná jiným než zúčastněným třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které je třeba učinit pro uzavření smlouvy, jsou zde obsaženy a proces uzavření smlouvy je srozumitelně popsán zde.

 1. Doručení

Kupní smlouvou se Kentino zavazuje dodat kupujícímu zboží, poskytnout kupujícímu digitální obsah/licenci a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží/digitálnímu obsahu zakoupenému na základě kupní smlouvy; kupující se zavazuje převzít zboží/digitální obsah od společnosti Kentino a zaplatit jí kupní cenu.

Jelikož si Kentino vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Totéž platí s nezbytnými úpravami i pro zakoupené licence nebo služby.

Kentino dodá kupujícímu zboží spolu s příslušnými doklady k němu se vztahujícími a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží/licenci v souladu se smlouvou.

Kentino splní svou povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li kupujícímu převzít zboží v místě plnění a včas o tom kupujícího informuje.

Produkty zasílané společností Kentino jsou doručeny kupujícímu (podnikateli) předložením zboží první přepravní společnosti a umožněním kupujícímu uplatnit práva vyplývající z přepravní smlouvy s přepravní společností. Zboží určené pro Kupující-spotřebitele Kentino doručí Kupujícím-spotřebitelům až poté, co Kentino obdrží předmětné zboží od přepravní společnosti.

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za předaný okamžikem, kdy Kentino doručí Kupujícímu e-mailovou zprávu s odkazem ke stažení nebo zpřístupní odkaz ke stažení. v uživatelském profilu Kupujícího. Kentino tímto informuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60 dnů. Kupující je tedy povinen si digitální obsah v této lhůtě stáhnout.

Je-li dodáno více položek nad sjednané množství, kupní smlouva se považuje za uzavřenou na počet dodaných položek; ledaže kupující takové věci bez zbytečného odkladu odmítne.

Kentino dodá kupujícímu zakoupené zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li dohodnuto jinak, je zboží baleno společností Kentino podle dohody; pokud žádná úmluva neexistuje, je příslušné zboží zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a uchování. Totéž platí i pro zboží k odeslání.

Abychom minimalizovali případné škody a zajistili bezproblémové doručení objednaného zboží v rámci jedné transakce a/nebo dne nad 100,000 4000 Kč / XNUMX XNUMX Euro vč. DPH si Kentino vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny. Po úplném uhrazení kupní ceny kupujícím je zboží expedováno dle specifikace kupujícího v objednávce.

 1. Nebezpečí poškození

Zboží je vadné, pokud postrádá smluvené vlastnosti. Zboží se považuje za vadné i v případě, že kupujícímu bylo dodáno jiné než objednané zboží nebo pokud doklady potřebné k užívání předmětného zboží obsahují vady.

Kupující může reklamovat nesprávné plnění s ohledem na vadu, která je na zboží vlastní v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ačkoli se vada projeví až později. Kupující může uplatnit práva i s ohledem na vadu, která se projeví později v důsledku porušení povinnosti Kentino.

Kupující je povinen prohlédnout zboží, jeho vlastnosti a množství co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat Kentino o všech zjištěných závadách a nedostatcích.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím předmětného zboží; totéž platí i pro případy, kdy Kupující odmítne převzít zboží, přestože mu Kentino umožnilo si zboží prohlédnout a vyzkoušet.

Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti Kentino.

Pokud je jedna strana v prodlení s převzetím zboží, druhá strana může a může přiměřeně prodat zboží na náklady zpožděné strany, a to po předchozím upozornění a poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k převzetí zboží zpožděné straně. Totéž platí i pro prodlení s platbou, kdy zboží nemůže být převzato bez zaplacení kupní ceny.

 1. Odpovědnost (Kentino)

Kentino kupujícímu zaručuje, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Společnost Kentino zejména kupujícímu zaručuje, že v okamžiku převzetí zboží kupujícím:

 1. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo (nedojde-li k dohodě), vlastnosti popsané společností Kentino nebo výrobcem nebo kupujícím očekávané s odkazem na povahu zboží a související reklamu.
 2. Zboží může být použito pro účely uvedené společností Kentino nebo pro účely, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 3. Zboží je dodáváno v odpovídajícím množství, míře nebo váze.
 4. Zboží splňuje požadavky stanovené zákonem.

Je-li zboží shledáno vadou do šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, kupující může a může reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:

 1. vady související se slevou;
 2. obvyklé opotřebení;
 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku převzetí kupujícím; nebo
 4. případy vyplývající z povahy případu.

Kupující může a může reklamovat vadný spotřební materiál (kosmetika, drogistické zboží apod.) do dvaceti čtyř (24) měsíců. Je-li však na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, záruční doba se zkracuje a končí dnem uvedeným na obalu.

Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li k objednávce přijaty dárky, není možné reklamovat vadné dárky do 24 měsíců od jejich přijetí. Spotřebitel může a může reklamovat vadné dárky pouze do 14 dnů od jejich převzetí. Podnikatel nemůže reklamovat vadné dárky.

Záruční doby jsou stanoveny v Reklamačním řádu.

Záruční doba pro Kupující-podnikatele může být různá; jiná záruční doba však platí pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno uvedený a používá se přednostně.

Nesprávné plnění nelze reklamovat, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo pokud vadu způsobil kupující.

Na zlevněné/použité zboží shledané vadou může a může být přiměřená sleva, nikoli výměna.

 1. Porušení materiálu

Pokud dojde v uvedené lhůtě k nesprávnému plnění a představuje podstatné porušení smlouvy, Kupující může a může:

 1. nechat odstranit vadu dodáním nového zboží bez vady nebo chybějící součásti, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené; v případě vadou postižené součásti může kupující požadovat pouze výměnu předmětné součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit; není-li to však výše uvedené s ohledem na povahu vady přiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může a může kupující vadu bezplatně odstranit;
 2. nechat vadu odstranit opravou;
 3. být poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující při reklamaci vady sdělí Kentino, kterou z výše uvedených možností si zvolil, a to buď ihned, nebo bez zbytečného odkladu poté, přičemž vybranou variantu lze poté změnit pouze se souhlasem Kentina; s výjimkou vady vyžádané kupujícím k opravě a následně označené jako neopravitelné. Neodstraní-li vady Kentino v přiměřené lhůtě nebo bude-li kupujícímu Kentino sděleno, že vady neodstraní, může a může kupující požadovat místo odstoupení od smlouvy přiměřenou slevu z kupní ceny, popř. odstoupit od smlouvy.

Nezvolí-li kupující jednu z výše uvedených možností, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Kromě případů, kdy Kentino nemůže dodat nové bezvadné zboží, vyměnit součást nebo zboží opravit, může a může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu také v případech, kdy Kentino nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě nebo kdy náprava by kupujícímu způsobila značné potíže.

 1. Nehmotné porušení

Je-li nesprávným plněním jiné než podstatné porušení, může a může kupující vadu odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Kentino dodat chybějící díly nebo odstranit právní vadu. Jiné vady lze dle uvážení Kentina odstranit buď opravou, nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Kentino vadu v řádném termínu nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, přičemž zvolenou možnost lze poté změnit pouze se souhlasem Kentina.

 1. Obecné porušení

Kupující může požadovat odstranění vady dodáním nové věci nebo vyměněné součásti i v případech, kdy sice vadu lze odstranit, ale zboží nelze používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejná vada) nebo větší počet vad (nejméně tři vady současně). V takových případech může a může kupující odstoupit od smlouvy.

V případě dodání nového zboží vrátí kupující původní zboží zpět Kentino (spolu s veškerým příslušenstvím dodaným společně se zbožím samotným), a to na náklady Kentina.

Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné a dostatečné péči zboží kupujícím zjistit, nebudou mu soudem přiznána práva z nesprávného plnění. Totéž platí i pro skrytou vadu neoznámenou bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání zboží kupujícímu.

 1. kvalita Záruka

Poskytnutím záruky za jakost se Kentino zavazuje, že předmětné zboží bude vhodné pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Totéž platí i pro záruční dobu nebo datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu nebo reklamované. Záruku lze sjednat i s odkazem na jednotlivé součásti zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Má-li být zboží kupujícímu odesláno ve smlouvě, začíná záruční doba běžet až dnem odeslání zboží na místo určení. Má-li zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než Kentino, začíná záruční doba běžet až dnem uvedení zboží do provozu, pokud si příslušnou službu uvedení zboží do provozu objedná kupující nejpozději. než do tří týdnů od převzetí zboží a poskytnutí nezbytné součinnosti a součinnosti kupujícího k poskytnutí této služby.

Kupující nemůže uplatnit záruku na vadu způsobenou vnějšími okolnostmi po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

 1. Digital Content

Kupující je povinen při užívání digitálního obsahu (včetně softwaru, PC her, konzolových her apod.) zakoupeného od Kentino dodržovat povinnosti stanovené těmito podmínkami, autorským zákonem a licencí k produktu (např. EULA). Kupující, kteří toto nedodrží, jsou odpovědní za škody a mohou čelit trestním důsledkům.

Kupující digitálního obsahu (pouze soukromé osoby) mohou a mohou používat digitální obsah výhradně pro svou osobní potřebu a pro účely jiné než ekonomický nebo obchodní prospěch, ať už přímý nebo nepřímý, pokud licence nestanoví jinak. Kupující dále nesmí kopírovat nebo jinak reprodukovat, pořizovat si kopie nebo výpisy a jinak nakládat se zakoupeným digitálním obsahem v rozporu s autorským zákonem, jinými právními předpisy nebo licencí k produktu. Přístup k digitálnímu obsahu může být odepřen a/nebo deaktivována licence, pokud byl digitální obsah získán nezákonně.

Totéž platí také pro digitální obsah, který Kentino poskytne Kupujícímu zdarma.

 1. Zvláštní pravidla při koupi motorového vozidla

Smlouvu o prodeji osobního motorového vozidla lze uzavřít pouze za fyzické přítomnosti kupujícího na prodejně Kentino, kde si kupující může vozidlo prohlédnout a kde bude seznámen s provozem vozidla a záručními a servisními podmínkami. Kentino také zodpoví veškeré dotazy kupujícího.  

Pokud se Kupující rozhodne provést rezervaci, může Kentino požadovat zálohu, která se Kupujícímu prokáže předem po vložení motorového vozidla do košíku. Tato záloha je splatná po potvrzení. Tato záloha bude započtena na kupní cenu. V případě zrušení, Kentino vrátí kupujícímu zálohu do 7 dnů. Vklad není úročen.

Potvrzení objednávky z informačního systému Kentino slouží pouze jako potvrzení rezervace příslušného motorového vozidla, jehož podrobná specifikace je součástí předávacího protokolu.

Po předání vozidla kupujícímu může být vozidlo předáno kupujícímu. K doložení převzetí bude vyhotoven předávací protokol.

Kupující se stává vlastníkem vozidla úplným zaplacením kupní ceny a převzetím vozidla. Obdobně toto pravidlo platí pro nákup souvisejících licencí nebo služeb.

Je-li smlouva o prodeji osobního motorového vozidla uzavřena s kupujícím na dálku a kupující odstoupí od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě ode dne předání v situaci, kdy kupující již registrováno vozidlo u příslušného registru motorových vozidel (nebo byl kupujícímu příslušným úřadem vydán technický list), Kentino nevrací kupní cenu v plné výši, ale sníženou o částku, kterou má hodnota tohoto vozidla snížena v důsledku jeho registrace v registru motorových vozidel (nebo z důvodu vydání technického listu k tomuto vozidlu příslušným úřadem). Minimální částka je 30 %.

Nestanoví-li tento článek jinak, řídí se smluvní vztah založený kupní smlouvou na prodej osobního motorového vozidla příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek

 1. Zvláštní pravidla při nákupu Mystery Pack

Kupní smlouvu Mystery Pack lze uzavřít pouze za fyzické přítomnosti Kupujícího v prodejně Kentino, kde zaměstnanci Kentino vysvětlí, jak Mystery Pack funguje. Kentino také zodpoví veškeré dotazy kupujícího. Teprve poté bude Mystery Pack předán Kupujícímu, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Kentino.

Potvrzení objednávky z informačního systému Kentino slouží pouze jako potvrzení rezervace Mystery Pack.

Kupující se stává vlastníkem Mystery Pack úplným zaplacením kupní ceny a vyzvednutím balíčku. Obdobně toto pravidlo platí pro nákup souvisejících licencí nebo služeb.

 1. Zvláštní pravidla při nákupu obuvi

Vzhledem k dopadu na životní prostředí Kentino doporučuje kupujícím, aby si při nákupu obuvi pečlivě změřili velikost obuvi, aby se vyhnuli zbytečným výběrům.   

Společnost Kentino dále doporučuje kupujícímu, aby si obuv ihned po převzetí vyzkoušel v čistých ponožkách, aby byl zajištěn minimální hygienický dopad na obuv.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit obuv čistou, nepoužitou a v původní krabici (jako by si obuv zkoušel v obchodě). Při nesplnění podmínek uvedených v předchozí větě (obuv je opotřebovaná, používaná, špinavá či dokonce poškozená), má Kentino nárok na náhradu slevy z ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že nevhodné používání obuvi při jejím zkoušení může vést k výraznému snížení hodnoty zboží a tím i k výraznému snížení vrácené kupní ceny kupujícímu na náhradu škody za tuto slevu. 

 1. Prodej

Pokud kupující věc zakoupenou u společnosti Kentino dále prodá, daruje nebo jinak převede vlastnické právo na jinou osobu, je povinen komunikovat tohle Kentinovi.

Pokud kupující Kentino neoznámí, bude Kentino nadále považovat kupujícího za vlastníka věci, a tedy osobu oprávněnou z jakýchkoli práv a náhrad souvisejících s jejím vadným plněním.

 1. Zvláštní pravidla při nákupu alkoholických nápojů

Nákup alkoholických nápojů a návštěva míst, kde jsou nabízeny alkoholické nápoje, je zakázána osobám mladším 18 let. Před objednáním alkoholického nápoje je kupující povinen uvést minimální věk 18 let. Kentino prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že při převzetí alkoholického nápoje je Kentino nebo dopravce či jiný subjekt, který alkoholický nápoj Kupujícímu doručuje, oprávněn kontrolou občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti ověřit, zda je Kupující starší 18 let. . Pokud se Kupující této kontrole nepodrobí nebo je mladší 18 let, alkoholický nápoj nebude Kupujícímu vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kentina. Kupující bere na vědomí, že konzumace alkoholických nápojů uvnitř a v okolí prodejen Kentino je přísně zakázána.

 1. Zvláštní pravidla při nákupu poukazů třetích stran (nevztahuje se na dárkové poukazy Kentino)

Kentino je pouze prodejcem voucheru. Poskytovatel služby a prodejce zboží, jakožto plnění poskytnutého na základě voucheru, je třetí osobou (poskytovatelem). Pro využití plnění spojeného s poukazem tedy musí kupující kontaktovat příslušného poskytovatele a dojednat s ním podrobnosti poskytnutí konkrétní služby a/nebo převzetí konkrétního zboží. Po zakoupení voucheru obdrží Kupující unikátní kód voucheru na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém profilu, adresu uvedenou Kupujícím při dokončení procesu objednávky. Rizika spojená s tímto poukazem tímto přecházejí na kupujícího. Tento unikátní kód sdělí Kupující Poskytovateli před samotným poskytnutím služby a/nebo převzetím zboží. Poskytovatel ověří platnost kódu a bez zbytečného odkladu (pokud se s Kupujícím nedohodne jinak) poskytne Kupujícímu předmětnou službu a/nebo předá zboží. Voucher se považuje za uplatněný okamžikem, kdy poskytovatel zadá unikátní kód voucheru do informačního systému Kentino (ověří jeho platnost). Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi poukazu do 14 dnů ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud kupující poukaz v této lhůtě již využil. V případě reklamace zboží a/nebo služeb Kentino doporučuje Kupujícímu, aby se s ohledem na možnost rychlejšího vyřízení obrátil přednostně na poskytovatele. stížnosts a možnost sjednání náhradního plnění s poskytovatelem za konkrétní službu a/nebo zboží dle voucheru.

 1. Výběr peněz

Pokud se odstoupení týká zařízení, na kterém má kupující uložena některá osobní data, Kentino doporučuje kupujícímu zálohovat si osobní údaje a následně je ze zařízení vymazat.

 1. Odstoupení kupujícím-spotřebitelem

Spotřebitelé mohou a mohou odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta uvedená v první větě začíná běžet dnem uzavření smlouvy, a to dnem:

 1. převzetí zboží (kupní smlouvy);
 2. převzetí poslední dodávky (dohody o koupi více druhů zboží/dodání více částí); nebo
 3. přijetí první dodávky (probíhající smlouvy).

Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním formulář; po odeslání je vyplněný formulář bez zbytečného odkladu písemně potvrzen tak, jak jej Kentino obdržel.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy také zasláním oznámení o odstoupení na adresu:

Kentino.com – Reklamace,

Čestmírová 25

14000 Praha

Česko

Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, je povinen vrátit Kentino zboží dodané Kentino, a to na náklady spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, tj. s dodaným příslušenstvím a kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v původním obalu (pokud možno) a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující. Jakékoli palivové nádrže vrácené jako součást vráceného zboží musí být vráceny prázdné.

Od smlouvy o nákupu spotřebního materiálu (kosmetika, drogerie apod.) lze odstoupit pouze v případě, že předmětný spotřební materiál vrátí Kupující-spotřebitel nepoškozený, nepoužitý a v původním obalu.

Kupujícím-spotřebitelům, kteří se rozhodnou v dané lhůtě odstoupit od smlouvy, Kentino doporučuje zaslat zboží na adresu Kentino spolu s průvodním dopisem vč. důvod odstoupení (není nutné), referenční číslo dokladu o koupi a číslo bankovního účtu, aby bylo možné případ neprodleně řešit. V průvodním dopise bude také uvedeno, zda si Spotřebitel přeje obdržet vrácení peněz v hotovosti nebo prostřednictvím Kentino Credit.

Kupující-spotřebitelé odpovídají Kentino za jakékoli snížení hodnoty zboží způsobené nakládáním se zbožím jinak, než vyžaduje povaha a vlastnosti zboží.

V případě vrácení peněz v hotovosti může společnost Kentino požadovat, aby kupující-spotřebitel předložil svůj průkaz totožnosti (pas nebo cestovní pas), aby se předešlo případným škodám nebo praní špinavých peněz. Pokud kupující-spotřebitel některý z těchto dokumentů nepředloží, může Kentino odmítnout náhradu.

Kupujícím-spotřebitelům, kteří odstoupí od smlouvy, je vrácena celá částka zaplacená na základě smlouvy, přičemž tuto částku Kentino vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jako dohodnuto ve smlouvě. Pokud má Kentino nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, bude toto zahrnuto do nároku Kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Pokud má Kupující-spotřebitel plnou registraci (vyplněné jméno, příjmení, adresa a kontaktní e-mail v zákaznickém profilu na Kentino.com), může Kentino vrátit peníze – s výjimkou nákladů na dopravu – prostřednictvím speciálních dárkových karet (Kentino Credit) na žádost kupujícího-zákazníka, kterou lze použít pod Služba Kentino Credit.

Kupující-spotřebitel, který odstoupí od smlouvy, může být vrácen celou zaplacenou částku až po vrácení zboží Kentino nebo poté, co kupující-spotřebitel prokáže odeslání zboží Kentino. Kupující-spotřebitel je povinen vrátit zboží Kentino bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující-spotřebitel berou na vědomí, že jsou-li se zbožím doručovány případné dárky, uzavírá Kentino a kupující-spotřebitel darovací smlouvu s podmínkou, že tato darovací smlouva zanikne, jakmile spotřebitel využije svého práva a odstoupí od kupní smlouvy. ve lhůtě 14 dnů, kdy musí kupující-spotřebitel vrátit předmětné zboží spolu s dárky a vším, co s tím získal; nebude-li vráceno, bude totéž považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud zisky získané bezdůvodným obohacením nelze vrátit, Kentino může a může požadovat peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Odstoupením od darovací smlouvy kupní smlouva nezaniká a smlouvy se v tomto ohledu považují za samostatné.

 1. Odstoupení kupujícím-podnikatelem a v ostatních případech

Kupující-podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud cena zakoupeného zboží přesáhne 15,000,- Kč vč. DPH nebo v případě nákupu grafické karty nebo těžby serverů či kryptotěžebních ASIC.

Bude-li umožněno odstoupit od kupní smlouvy, bere Kupující-podnikatel na vědomí, že zaplacená kupní cena může a může být vrácena snížená o sníženou hodnotu předmětného zboží.

Náhrada za snížení hodnoty zboží nebo náhrada nákladů na opětovné uvedení zboží do prodeje bude zahrnuta ve vrácené kupní ceně Kupujícímu-podnikateli.

Nelze-li předmětné zboží vrátit ve stavu, v jakém jej kupující-podnikatel původně obdržel, nelze odstoupit od smlouvy ani reklamovat dodání nového zboží. To neplatí, pokud:

 1. Stav se změnil z důvodu kontroly zboží na vady.
 2. Zboží bylo Kupujícím-podnikatelem používáno před shledáním vady zboží.
 3. Zboží nelze vrátit v původním stavu z jiných důvodů, než které jsou mimo kontrolu (úmyslné jednání nebo nedbalost) Kupujícího podnikatele. NEBO
 4. Zboží bylo kupujícím podnikatelem prodáno dříve, než bylo zboží shledáno vadným, kupujícím podnikatelem spotřebováno nebo kupujícím podnikatelem pozměněno při obvyklém užívání. Pokud byla použita pouze část zboží a Kentino umožní Kupujícímu-podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, spotřebováno nebo pozměněno, vrátí Kupující-podnikatel Kentino vše, co vrátit lze, a uhradí Kentino náhradu do výše získaného prospěchu. používáním zboží.
 5. Neoznámí-li kupující-podnikatel vadu ve lhůtě, ztrácí kupující-podnikatel právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího-podnikatele v případě, že Kupující je právnickou osobou a bude požadovat úhradu dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Kentino, bude příslušná částka převedena pouze osobám oprávněným jednat jménem právnická osoba, tzn. statutárnímu orgánu, nebo osobě, které je předložena ověřená plná moc, nebo osobě, která je v profilu kupujícího na Kentino.com uvedena jako „správce“. a prokáže se občanským průkazem.

Všechny předobjednávky jsou nevratné. Všechny objednávky pro těžaře ASIC se nevrací. Těžaři ASIC nemají nárok na vrácení ceny kryptoměny, kterou převážně těží, se změnila o více než 10 %.

 1. Výběr v případě využití služby Cashvoucher

Cashvoucher je služba poskytovaná s výhradním souhlasem kupujícího, který si ji může vybrat jako alternativu ke standardnímu vrácení peněz, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v rámci reklamačního řízení nebo v rámci odstoupení od smlouvy v souladu s Obchodními podmínkami. Služba Cashvoucher se řídí uvedenými zvláštními podmínkami zde.

 1. Odstoupení od smlouvy společností Kentino v případě chyb v ceně

Kromě případů stanovených zákonem je Kentino oprávněno odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v stanovení ceny.

Společnost Kentino může a může odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a společností Kentino tím, že společnost Kentino zruší objednávku nebo jiným způsobem oznámí kupujícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. dohoda.

V případě, že kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Kentino.

 1. Odstoupení od smlouvy společností Kentino v případě prodeje alkoholických nápojů

Společnost Kentino prohlašuje a kupující bere na vědomí, že při odběru jakéhokoli alkoholického nápoje je společnost Kentino, případně dopravce či jiný subjekt doručující alkoholický nápoj kupujícímu oprávněna zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti za účelem ověření, že kupující je starší 18 let. Pokud se Kupující této kontrole nepodrobí nebo je mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj dodán a Kupní smlouva bude ze strany Kentina automaticky zrušena. V případě, že kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude tato částka vrácena kupujícímu do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Kentino, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího společnost Kentino přijala. .

 1. Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Podmínky pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici zde. Tyto podmínky jsou pro kupujícího právně závazné.

 1. Otevírací doba

Objednávky zadané v e-shopu Kentino přijímáme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo vyššího výkonu nepřebírá Kentino žádnou odpovědnost za nedodržení stanovené provozní doby e-shopu.

Úřední hodiny všech prodejen Kentino jsou uvedeny na webových stránkách Kentino; otevírací doba se může změnit.

VII. Ceny

Ceny jsou smluvní ceny. Ceny uvedené on-line v E-shop Kentino.com jsou vždy aktuální, platné a uvedené v českých korunách (Kč), s výjimkou případů, kdy je uvedena chybná cena, jak je uvedeno v ustanoveních níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. vč. DPH a další daně a poplatky (pokud existují) splatné kupujícím-spotřebitelem za předmětný produkt (kromě poplatků za dopravu, inkasa a nákladů na komunikaci na dálku uvedené v nákupním košíku ve výši závislé na možnosti zvolené kupujícím ).

Pokud Kentino zakoupilo zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použité, nové nebo rozbalené, je cena zboží kalkulována bez DPH v souladu s ustanovením čl. § 90 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna ve faktuře k předmětné objednávce.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny za produkty jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnou legislativou, takže ve specifických situacích se konečný součet všech zakoupených produktů může nepatrně lišit od původně uvedené kupní ceny. To se může stát kvůli zaokrouhlování na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny vč. haléřů je vždy uveden v košíku kupujícího.

Speciální akční ceny jsou platné buď do vyčerpání zásob Kentino (se zobrazenou informací o počtu předmětných položek nabízených za speciální akční cenu), nebo po omezenou dobu, podle toho, co nastane dříve.

Je v zájmu společnosti Kentino co nejpřesněji informovat Kupujícího o skutečné hodnotě slev poskytovaných na zboží/služby/licence prodávané na jejím e-shopu. Původní cenou se rozumí nejnižší cena, za kterou byly předmětné zboží/služby/licence společností Kentino prodány na jejím e-shopu během 30 dnů předcházejících 1. dni kalendářního měsíce, bez zohlednění případných bonusů, marketing podpory prodeje kampaně a další poklesy prodejů nebo cen. Pokud je navíc produkt/služba/licence zahrnuta do prodejní akce se samostatnými podmínkami kampaně, ve které je sleva poskytnuta automaticky (např. Black Friday, Summer Sale), pak se původní cena přepočítá na 30denní období bezprostředně předcházející datu zařazení produktu/služby/licence do kampaně.

Kupující bere na vědomí, že Kentino a kupující nemusí nutně uzavřít smlouvu, zejména jde-li o zboží nebo související služby (dodávka, pojištění prodloužené záruky apod.). jsou kupujícím objednány za cenu omylem uvedenou na webových stránkách z důvodu vnitřní chyby systému Kentino nebo chybného jednání personálu Kentino. V takovém případě je Kentino oprávněno od takové smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail s potvrzením objednávky. V takovém případě Kentino o této skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady cenových chyb mohou zahrnovat:

 • cena zboží je zjevně a zjevně nesprávná (např. neodráží původní kupní cenu nebo běžnou cenu zboží);
 • cena postrádá jednu nebo více číslic nebo zobrazuje více číslic, než by měla;
 • sleva přesahuje 50 %, aniž by bylo zboží součástí speciální marketingové akce nebo výprodeje označeného speciálním symbolem a propagujícího příslušnou slevovou částku.

Kentino upozorňuje, že informační systém Kentino může automaticky uvádět, že zboží je v akci, i když je cena zjevně špatná. V případě, že má kupující pochybnosti, zda je zboží skutečně zlevněné nebo se jedná o cenovou chybu, je kupující povinen kontaktovat společnost Kentino a ověřit si stav ceny.

Kentino si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou v případě zneužití osobních údajů, TIN/CIN čísel, zneužití platební karty apod. nebo s odkazem na zásah správního či soudního orgánu, o kterém je Kupující informován společností Kentino. Kupující bere na vědomí, že ve výše uvedených případech nelze uzavřít kupní cenu za platnou.

Kromě toho si společnost Kentino vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud neoprávněné použití slevové karty nebo podobného poukazu bylo v rozporu s jejími podmínkami, zejména pokud:

 • slevová karta byla uplatněna na jiné zboží, než pro které byla určena;
 • slevová karta byla použita ve spojení s jinou slevou, i když sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevová karta byla použita k nákupu v částce pod minimální stanovenou cenou;
 • Kentino zjistí, že slevová karta již byla použita.

Kupující bere na vědomí, že v těchto případech nelze platně uzavřít kupní smlouvu, a bere na vědomí, že Kentino je oprávněno požadovat mimo jiné i bezdůvodné obohacení.

VIII. Objednávky

Objednávky lze zadávat následovně:

 1. v e-shopu provozovaném společností Kentino („e-shop");
  b. e-mailem přes  www.Kentino.com/Contact;
  C. osobně v jedné z prodejen Kentino;
  d. chatem;
  E. telefonicky.

Objednávky přímo do některé z našich prodejen je možné provádět kdykoliv v rámci otevírací doby této prodejny. Telefonické objednávky lze zadávat prostřednictvím call centra Kentino v pracovní době call centra.

Společnost Kentino doporučuje provádět objednávky v e-shopu přihlášením do uživatelského účtu kupujícího registrovaného u společnosti Kentino. Pokud používáte veřejný přístup, Kentino dále doporučuje odhlásit se po zadání objednávky.

Informace o přesné době dodání je uvedena v e-mailovém dopise zaslaném kupujícímu. Dodací lhůta a poplatky závisí na možnosti zvolené kupujícím ve druhém kroku zadávání objednávky.

 1. platební metody

Kentino přijímá následující pro způsoby platby.

Pokud nedojde k úplnému zaplacení a obdržení zboží, zůstává zboží majetkem společnosti Kentino. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí.

Po odeslání objednávky již nelze upravovat fakturační údaje kupujícího.

Kentino si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze některé způsoby platby a učinit tak podle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Kentino povinna poskytnout zákazníkovi účtenku a zaregistrovat prodej u finančního úřadu online; v případě technických potíží tak lze učinit do 48 hodin po ukončení prodeje.

V případě platby platební kartou na prodejně je kupující povinen zatajit údaje o své platební kartě a PIN kód.

Platby v kryptoměně

Kupující si také může zvolit platbu v jedné z kryptoměn akceptovaných společností Kentino (např. Bitcoin). Pokud kupující v takovém případě z jakéhokoli důvodu požaduje vrácení kupní ceny za takto zakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně uvedené na faktuře za takto zakoupené zboží (zpravidla v českých korunách) a v částka uvedená na faktuře. Na případné výkyvy kurzu kryptoměny nebude při vrácení kupní ceny brán zřetel, což Kupující bere na vědomí.

Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy s Kentino nebo budou-li kupujícímu vráceny peníze z jiného důvodu, vrátí Kentino peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující odpovídá za uvedení správných a přesných údajů pro vrácení peněz, které kupující sdělí společnosti Kentino v případě, že není možné vrátit finanční prostředky stejným způsobem jako platbu za objednávku (např. zákazník zaplatil v hotovosti na prodejně nebo kurýrem, vypršela platnost platební karty zákazníka a Kentino nemá jiné platební údaje Kupujícího), nebo v případě, že Kentino dle vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněz.

 1. Dodací podmínky
 2. Dodací podmínky

Kentino poskytuje nebo zprostředkovává různé možnosti doručení/zaslání dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na jejich kapacitu a rozsah. V případě vyšší moci nebo narušení IT systému nepřebírá Kentino žádnou odpovědnost za pozdní dodání zboží.

Informace o nabízených možnostech, aktuálních podmínkách a cenách jsou k dispozici na ZDE.

 1. Jiné podmínky

Pokud kupující vyzvedává objednávku, která byla zaplacena předem on-line, předloží identifikační PIN kód, který Kentino zašle na telefonní číslo uvedené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit, aby tento PIN kód nebyl prozrazen další osobě a nebyl jiným způsobem zneužit.

Aby se předešlo poškození/legitimizaci výnosů z trestné činnosti (pokud existují), mohou a mohou smluvní partneři Kentino nebo Kentino požadovat vyzvednutí zboží zaplaceného předem na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení uvedeného dokladu může a může být zboží Kentino nebo smluvními partnery Kentino odmítnuto k vyzvednutí. Toto právo vzniká s ustanovením čl. § 2900 občanského zákoníku, který stanoví povinnost prevence a opatrnosti.

Zboží zakoupené s 0% sazbou DPH Kupujícím-podnikatelem, který je v okamžiku nákupu plátcem DPH, bude dodáno pouze statutárnímu orgánu předmětné právnické osoby, osobě zmocněné v předložené ověřené plné moci, popř. osobě uvedené jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.Kentino.com. Zboží zakoupené kupujícími-freelancery, kteří jsou v okamžiku nákupu plátci DPH, bude dotyčnému kupujícímu-freelancer dodáno pouze proti platnému občanskému průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas).

V případě nevyzvednutí osobně na prodejně bude zboží zakoupené kupujícími, kteří jsou při nákupu plátci DPH a fakturované s 0% sazbou DPH, povinně doručeno na centrálu nebo provozovnu zapsanou v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo podobný registr.

Při převzetí zboží od přepravní společnosti je kupující spolu se zástupcem přepravní společnosti povinen řádně a důkladně zkontrolovat zásilku (zejména počet balíků, neporušenou pečetící pásku s logem společnosti a neporušený obal) dle přiloženého obalu. dodací list. Kupující může odmítnout převzetí dodávky zaslané v rozporu s kupní smlouvou, např. s odkazem na neúplnou nebo poškozenou zásilku. Při převzetí poškozené zásilky od přepravce je kupující povinen popsat poškození v dodacím listu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit e-mailem na adresu [chráněno e-mailem] a poškození musí být popsáno v protokolu o škodě sepsaném se zástupci přepravní společnosti a bez zbytečného odkladu zasláno Kentino chatem/—-/, e-mailem nebo poštou. Případná pozdější reklamace neúplné dodávky nebo poškozeného obalu neomezuje právo kupujícího uplatnit záruku; přesto umožňují společnosti Kentino prokázat, že totéž není v rozporu s kupní smlouvou.

Předobjednávky a objednávky strojů Bitmain mohou být zpožděny až o 180 dní bez nároku na kompenzaci. Předobjednávky a objednávky na Jasminer, ICERIVER ASIC a všechny ostatní těžaře značek ASIC minerů mohou být zpožděny o 90 dní bez nároku na kompenzaci. Přijatelné zpoždění pro všechny ostatní objednávky je 60 dnů.

 1. Záruka

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem Kentino a příslušnými ustanoveními českého práva. Obecně platí, že záruční list je nahrazen dokladem o koupi (viz Reklamační řád Více podrobností).

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory vyplývající ze smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Neplatí Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Případné spory

informace o alternativním řešení sporů naleznete zde. Kentino však kupujícímu doporučuje nejprve Kontakt Kentino, aby situaci řešil.

Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Je-li požadován překlad smlouvy pro Kupujícího do jiného jazyka, má v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi přednost česká verze.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich části nabývají platnosti a účinnosti dnem 21 listopadu 2022, kterým se ruší všechny předchozí verze a jejich části, a jsou k dispozici v centrále a prodejnách Kentina nebo on-line na adrese www.Kentino.com.

Obchodní podmínky

Právní upozornění 

Prodejce tímto výslovně odmítá veškeré záruky vyjádřené nebo předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Toto odmítnutí odpovědnosti prodávajícím nijak neovlivňuje podmínky záruky výrobce, pokud existují. Nárok na zde zakoupené zboží si prodávající ponechává, dokud kupující nezaplatí zboží v plné výši a v té době nepřevezme nárok na kupujícího. Pokud se zde kupované zboží kupuje za účelem exportu, musí kupující před odesláním do zahraničí získat od federální vlády určitou vývozní dokumentaci. Záruky výrobců na vyvážené zboží se navíc mohou lišit nebo dokonce být neplatné. Máte-li dotazy, zeptejte se. Veškerá odpovědnost je pouze za zakoupené produkty.

Podmínky a zásady: 

Informace o nás

Kentino.com je stránka provozovaná společností Kentino sro. Jsme registrovaní v České republice v Praze pod číslem CZ05066743 a se sídlem Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika. V tomto odvětví jsme se etablovali v roce 2012 a působili jsme pod jiným obchodním jménem a v roce 2016 jsme aktualizovali logo a název na Kentino sro

Naše produkty a popisy

Obrázky a popisy produktů na našich stránkách jsou pouze ilustrativní a jsou navrženy tak, aby vám poskytly přibližnou představu o dostupných produktech. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zobrazili skutečnou barvu a kosmetický stav produktů, nemůžeme zaručit, že to bude přesně odrážet barvu produktů. V souladu s tím se produkty, které vám dodáváme, mohou mírně lišit od obrázků na stránce, ale vždy se snažíme zveřejňovat oficiální obrázky produktů a skutečné obrázky.

Vzhledem k tomu, že naše činnost zahrnuje prodej většinou použitých produktů, podrobné specifikace produktů na našich stránkách odrážejí specifikace poskytnuté příslušným výrobcem. Další informace a specifikace produktů na našich stránkách mohou být k dispozici přímo od výrobce. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy nebo chcete získat další podrobnosti o produktech, než zadáte svou objednávku.

Společnost zaručuje, že zboží bude v době dodání odpovídat popisu uvedenému společností. Je odpovědností zákazníka, aby před objednáním zkontroloval kompatibilitu a vhodnost zboží pro jakýkoli konkrétní účel. Společnost si tímto vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění takové drobné úpravy ve specifikacích, konstrukcích nebo materiálech, které bude na základě zkušeností považovat za nutné nebo žádoucí.

Všechny produkty zobrazené na našich stránkách podléhají dostupnosti. Pokud Vámi objednaný produkt nebude dostupný a Vaši objednávku nezpracujeme, budeme Vás co nejdříve informovat e-mailem.

Společnost může podle svého absolutního uvážení přijmout nebo odmítnout jakoukoli objednávku, ať už z důvodu nedostupnosti zařízení nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s našimi Zásady ochrany osobních údajů. Věnujte prosím čas přečtení tohoto dokumentu, protože obsahuje důležité podmínky, které se vás týkají.

Právo na nákup zboží (Váš status)

Zadáním objednávky přes náš web zaručujete, že:

 • Jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy;
 • Je vám alespoň 18 let;

Naše právo měnit tyto podmínky

Tyto Podmínky můžeme čas od času revidovat, aby odrážely jakékoli změny ve způsobu, jakým od vás přijímáme platby; změny příslušných zákonů a regulačních požadavků; a/nebo změny ve schopnostech našich systémů.

Pokaždé, když si u nás objednáte Produkty, budou se na smlouvu uzavřenou mezi vámi a námi vztahovat Podmínky platné v té době.

Kdykoli upravíme tyto Podmínky v souladu s tímto odstavcem, upozorníme vás na to uvedením na našem webu, že tyto Podmínky byly změněny, a v horní části této stránky uvedeme datum, kdy změněné Podmínky vstoupí v platnost.

Pokud jste obchodním zákazníkem

Toto ustanovení platí pouze v případě, že podnikáte.

Pokud nejste spotřebitel, potvrzujete, že máte oprávnění zavázat jakýkoli podnik, jehož jménem používáte naše stránky k nákupu produktů.

Tyto podmínky a jakýkoli dokument v nich výslovně uvedený tvoří úplnou dohodu mezi vámi a námi. Berete na vědomí, že jste se nespoléhali na žádné prohlášení, slib nebo prohlášení učiněné nebo poskytnuté námi nebo naším jménem, ​​které není uvedeno v těchto podmínkách nebo v jakémkoli dokumentu, na který se v nich výslovně odkazuje.

Jak vzniká smlouva mezi vámi a námi

Náš objednávkový proces vám umožňuje zkontrolovat a opravit případné chyby před odesláním objednávky. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole objednávky na každé stránce objednávky pr
ocess.

Po zadání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku přijali. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka nám představuje nabídku ke koupi produktu. Všechny objednávky podléhají přijetí z naší strany a my vám toto přijetí potvrdíme zasláním e-mailu, který potvrzuje, že Produkty byly odeslány (dále jen „Potvrzení o odeslání“). Smlouva mezi námi bude uzavřena až po odeslání potvrzení o odeslání.

Smlouva se bude vztahovat pouze na Produkty, které jsme potvrdili v Potvrzení o přijetí. Nebudeme povinni dodávat žádné další produkty, které mohly být součástí vaší objednávky, dokud nebude přijetí těchto produktů potvrzeno v samostatném potvrzení o přijetí.

Pokud vám nejsme schopni dodat produkt, například proto, že tento produkt není skladem, již není dostupný; nebo z důvodu chyby v ceně na našich stránkách, jak je uvedeno v odstavci „Naše produkty a popisy“, vás o tom budeme informovat e-mailem a vaši objednávku nezpracujeme. Pokud jste již za Produkty zaplatili, vrátíme vám celou částku co nejdříve.

Tyto podmínky a smlouva mezi námi musí být vždy sdělovány v anglickém, českém, slovenském nebo francouzském jazyce.

Práva spotřebitelů

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, můžete smlouvu zrušit kdykoli do čtrnácti dnů, počínaje dnem po obdržení produktů. V takovém případě obdržíte plnou náhradu ceny zaplacené za produkty v souladu s našimi zásadami vracení peněz (uvedených v odstavci „zásady vracení peněz“ níže).

Pro zrušení smlouvy nás musíte kontaktovat písemně zasláním e-mailu na adresu  [chráněno e-mailem] nebo zasláním dopisu na adresu: Kentino sro, Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika.

Jako spotřebitel máte zákonná práva ve vztahu k Produktům, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Rady o vašich zákonných právech vám poskytne místní kancelář Citizens' Advice Bureau nebo kancelář pro obchodní standardy. Nic v těchto podmínkách neovlivní tato zákonná práva.

Odeslání a doručení

Způsob doručení vaší objednávky určíme na základě velikosti produktů tvořících vaši objednávku. U naprosté většiny produktů využijeme k doručení Vaší objednávky DPD/PPL/Českou poštu (nebo jiného kurýrního poskytovatele podobného standardu, jakého můžeme čas od času požadovat). Menší položky mohou být zaslány prostřednictvím pošty a objednávky (nad 30 kg objemové hmotnosti), kde jsou vyžadovány palety, mohou být doručeny společnostmi TNT, FedEx (nebo jinými podobnými distributory palet podobného standardu, jak můžeme čas od času požadovat).

Evropské předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost nařizují maximální hmotnost jednoho balíku 30 kg. Proto všechny jednotlivé položky převyšující tuto hmotnost (fyzicky nebo objemově) musí být v rámci objednávky nebo jednotlivě zasílány prostřednictvím paletové přepravy. Pokud tato možnost není vybrána při pokladně, budeme vás kontaktovat s žádostí o jakékoli relevantní poplatky za přepravu.

Naším cílem je odeslat vaši objednávku ve stejný den (pokud ji obdržíme do 12:8) pro doručení následující den, ale to se může změnit na základě poptávky. Mezinárodní objednávky jsou obecně přijímány do všech míst Evropy za méně než XNUMX pracovních dnů. Další odhady naleznete v naší tabulce dodacích lhůt pro EU.

Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k dodržení jakéhokoli termínu dodání, čas dodání není podstatný a prodávající nenese odpovědnost za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo jakékoli jiné osobě nebo společnosti, které vzniknou přímo nebo nepřímo z jakéhokoli nedodržení jakéhokoli odhadovaného termínu dodání.

Dodávka bude dokončena, když doručíme produkty na adresu, kterou nám poskytnete při nákupu/pokladně, a za produkty budete odpovědní od dokončení dodávky.

Vlastnictví Produktů na vás přejde, jakmile obdržíme platbu v plné výši, včetně všech příslušných poplatků za doručení.

Dokud nebudou obdrženy jasné finanční prostředky, nebude dodávka provedena.

Jakékoli položky vrácené nám prostřednictvím kurýra „odmítnuto“, „adresát odešel“ nebo zrušené objednávky budou podléhat plné ceně za zhoršené doručení.

 Příplatková PSČ:

 Kvůli vyšším nákladům na doručení na vzdálené, venkovské nebo offshore adresy si většina dopravců za tyto oblasti účtuje příplatky a my zase musíme tyto náklady přenést, abychom byli spravedliví vůči ostatním zákazníkům. Následující oblasti PSČ podléhají navíc k našim běžným sazbám za doručení příplatek:

 BT, ZE, HS, KW, IV, IM

 G83, GY9

 KA27-28, AB30-AB56, PH18-PH50, PA20-PA99, FK17-FK21, TR21-TR25

Dovozní clo

Pokud si objednáte produkty z našich stránek pro doručení mimo Českou republiku nebo mimo Evropskou unii, mohou podléhat vývozním/dovozním clu a daním, které jsou vybírány, když dodávka dorazí do určeného místa určení. Budete odpovědní za zaplacení všech takových dovozních cel a daní. Vezměte prosím na vědomí, že nad těmito poplatky nemáme žádnou kontrolu a nemůžeme předvídat jejich výši. Před zadáním objednávky kontaktujte místní celní úřad pro další informace.

Musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy země, pro kterou jsou Produkty určeny. Neneseme odpovědnost za jakékoli porušení takových zákonů z vaší strany.

 

GDPR

Respektujeme veškeré GDPR a veškerá regulace je v souladu s GDPR. Tato pravidla GDPR se často mění a jejich dodržování je velmi složité, ale my je dodržujeme. Pokud máte nějaké dotazy, přejděte na webovou stránku a zkontrolujte GDPR https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.

Riziko a vlastnictví

Produkty budou na vaše riziko od okamžiku doručení.

Vlastnictví produktů na vás přejde pouze tehdy, když obdržíme plnou platbu všech splatných částek s ohledem na produkty, včetně poplatků za doručení.

Zásady vrácení peněz – Vaše právo spotřebitele na vrácení a vrácení peněz

Chcete-li zrušit smlouvu, musíte nás kontaktovat písemně vyplněním online formuláře RMA (zatím není připraven), zasláním e-mailu na [chráněno e-mailem] nebo zasláním dopisu na adresu: Kentino sro , Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika.

U použitých nebo repasovaných věcí můžeme účtovat poplatek za opětovné naskladnění až do hodnoty 20 % z kupní ceny. Nicméně původní náklady na odchozí dopravu i náklady na zpáteční dopravu budete hradit vy (zákazník).

Všechny refundace budou odeslány pomocí stejné platební metody, kterou byla přijata původní platba.

Ustanovení „Doba na vychladnutí“ se použije pouze v případě, že jste spotřebitel:

Chvíle na vychladnutí

Chceme, abyste byli spokojeni, když u nás nakupujete. Občas však víme, že možná budete chtít produkt vrátit. Jako spotřebitel máte zákonné právo na zrušení smlouvy v rámci ochrany spotřebitele (Nařízení o prodeji na dálku 2000) do sedmi pracovních dnů, počínaje dnem po obdržení produktů.

To znamená, že pokud během příslušného období změníte názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si produkt nechcete ponechat, můžete nám oznámit své rozhodnutí zrušit smlouvu a získat náhradu za následujících podmínek:

 • Musíte nám také okamžitě vrátit Produkt(y) ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi, a na vlastní náklady a riziko;
 • Musí být použit původní obalový materiál, aby byla zachována integrita a bezpečnost produktu během zpáteční přepravy;
 • Pokud produkty nejsou vadné nebo neodpovídají popisu, poneseme odpovědnost za náklady na vrácení produktů k nám nebo, kde je to relevantní, za náklady na vyzvednutí produktů od vás. Po obdržení vašeho oznámení o zrušení vás upozorníme na poplatek (pokud existuje), který bude účtován za vyzvednutí produktů od vás;
 • Máte zákonnou povinnost se o Produkty přiměřeně starat, dokud jsou ve vašem držení. Pokud tuto povinnost nesplníte, můžeme mít právo proti vám podat žalobu o náhradu;
 • Produkty neohrožují spotřební zboží, s výjimkou případů, kdy byla zjištěna závada, kterou nebylo možné identifikovat bez rozpečetění produktů.
 • Produkty neohrožují počítačový software, který byl odpečetěn

Tyto obchodní podmínky nemají vliv na zákonná práva spotřebitelů obsažená v současné legislativě upravující vztah mezi spotřebiteli a podniky.

Rady o vašem zákonném právu na zrušení smlouvy podle těchto předpisů jsou k dispozici ve vaší místní kanceláři Citizens' Advice Bureau nebo v kanceláři pro obchodní standardy.

Vadné, poškozené, neodpovídající popisu a jiné vrácení

Pokud se domníváte, že produkt je vadný, neodpovídá popisu nebo je jinak nevhodný, vyhrazujeme si právo opravit, vyměnit nebo vrátit zboží. O našich návrzích vás budeme v přiměřené lhůtě informovat e-mailem. Vaši opravu, výměnu nebo vrácení peněz obvykle zpracujeme co nejdříve a v každém případě do 30 dnů od obdržení vadného produktu. Pokud zvolíte vrácení peněz za produkt, který jste vrátili z důvodu závady, budou vám vráceny peníze v souladu s našimi zásadami pro vrácení peněz, včetně vrácení části poplatku za doručení, který se vztahoval k tomuto vadnému produktu za odeslání položky k vám a nákladů vzniklé vrácením vadného produktu nám (s výhradou maximální náhrady rovnající se původním nákladům na odchozí přepravu). Pokud máte nárok na opravu nebo výměnu vadného produktu, nebudeme vám účtovat opětovné doručení opraveného nebo vyměněného produktu.

Budeme se snažit zajistit vyzvednutí všech vadných, poškozených a neodpovídajících položek. Tam, kde to není možné, uhradíme náklady na zpáteční dopravu podle našeho uvážení až do maximální výše náhrady rovnající se původním nákladům na odeslání zboží.

Cena a platba

Cena jakýchkoli produktů bude čas od času uváděna na našich stránkách, s výjimkou případů zjevné chyby.

Cena produktu nezahrnuje poplatky za doručení. Naše poplatky za doručení jsou čas od času uvedeny na našich stránkách a jsou potvrzeny v potvrzení o odeslání.

Ceny se mohou kdykoli změnit, ale změny neovlivní objednávky, u kterých jsme vám již zaslali potvrzení o přijetí.

I když se snažíme zajistit, aby všechny ceny na našich webových stránkách byly přesné, může dojít k chybám. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu z důvodu typografické chyby nebo chyby v informacích o cenách od našich dodavatelů, změn daní nebo cla, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku uvedenou za nesprávnou cenu bez ohledu na to, zda byla objednávka bylo potvrzeno. Pokud zjistíme chybu v ceně vámi objednaného zboží, budeme vás co nejdříve informovat a dáme vám možnost objednávku znovu potvrdit za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud vás nebudeme moci kontaktovat, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud zrušíte a již jste za zboží zaplatili, obdržíte plnou náhradu zpět původním způsobem platby.

Platba za všechny produkty musí být provedena kreditní, debetní kartou, PayPal nebo bankovním převodem. Přijímáme platby kartou Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard a Maestro (včetně Switch). Nebudeme odesílat žádné produkty, dokud neobdržíme zúčtované prostředky. Žádná platba nebude považována za přijatou, dokud neobdržíme zúčtované prostředky. Upozorňujeme, že pokud jako způsob platby používáte PayPal, vyhrazujeme si právo nezasílat zásilky na nepotvrzené adresy.

Údaje o vaší kreditní/debetní kartě budou zašifrovány, abychom minimalizovali možnost neoprávněného přístupu nebo prozrazení. Zmocnění k platbě musí být uvedeno v době objednávky. Pokud nastane problém s platbou za celou vaši objednávku nebo její část, můžeme vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Písemná komunikace

Platné zákony vyžadují, aby některé informace nebo komunikace, které vám zasíláme, byly písemné. Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, aby taková sdělení byla písemná. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Oznámení

Veškerá oznámení, která nám dáváte, musí být předána: Mgr. Michal Beno / Kentino sro , Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika. Můžeme vás upozornit buď na e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou nám poskytnete při zadávání objednávky, nebo jakýmkoli způsobem uvedeným v odstavci 13 výše. Oznámení bude považováno za přijaté a řádně doručené okamžitě po zveřejnění na našich webových stránkách, 24 hodin po odeslání e-mailu nebo tři dny po datu odeslání jakéhokoli dopisu. Při prokazování doručení jakéhokoli oznámení postačí v případě dopisu prokázat, že takový dopis byl řádně adresován, orazítkován a umístěn na poště, a v případě e-mailu, že takový e- pošta byla odeslána na zadanou e-mailovou adresu adresáta.

Události mimo naši kontrolu (vyšší moc)

Neodpovídáme za žádné neplnění nebo zpoždění při plnění kterékoli z našich povinností vyplývajících ze smlouvy, které jsou způsobeny událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu (událost vyšší moci).

Vyšší moci událostí zahrnuje jakýkoliv úkon, událost, non-děje, opomenutí nebo nehodu mimo naši přiměřenou kontrolu, a zahrnuje zejména (ale bez omezení) následující:

 • stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce;
 • občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (ať už deklarovaná či nikoli) nebo hrozba nebo příprava na válku;
 • požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, pokles, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;
 • nemožnost použití železnice, lodní dopravy, letadel, motorové dopravy nebo jiných prostředků veřejné nebo soukromé dopravy;
 • nemožnost použití veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;
 • zákony, vyhlášky, právní předpisy, předpisy nebo omezení jakékoli vlády.

Naše plnění podle jakékoli smlouvy se považuje za pozastavené na dobu, po kterou událost Vyšší moci pokračuje, a budeme mít prodloužení doby plnění po dobu této doby. Vynasnažíme se vyvinout přiměřené úsilí k ukončení události vyšší moci nebo k nalezení řešení, pomocí kterého mohou být naše závazky vyplývající ze smlouvy splněny i přes událost vyšší moci.

Zásady TFT, LCD a plazmových pixelů

15palcový LCD displej běžící v rozlišení 1024 X 768 obsahuje 768,432 3 pixelů; každý pixel se skládá ze 2,359,296 dílčích pixelů, což dává celkem 19 1280 1024 pixelů. 3,932,160palcový LCD displej s rozlišením 24 X 1920 obsahuje 1200 6,912,000 28 pixelů a XNUMXpalcový LCD displej s rozlišením XNUMX X XNUMX obsahuje XNUMX XNUMX XNUMX pixelů, přičemž několik „mrtvých“ pixelů se nepovažuje za vadu. Je vzácné, aby se obrazovka LCD dodávala s nepravidelnostmi v pixelech nebo se na nich vyskytovaly nepravidelnosti. Pokud nebo když se objeví mrtvý pixel, neznamená to, že se objeví více. Obvykle se jedná o ojedinělý incident. Proto se domníváme, že je důležité, abychom naše zákazníky upozornili na to, že některé obrazovky mohou mít drobné nepravidelnosti ve formě mrtvých pixelů. Během prvních XNUMX dnů od zakoupení bude bohužel výhodný hardware schopen vyměnit pouze obrazovku, která má na obrazovce tři nebo více vadných pixelů nebo dva mrtvé pixely, které jsou vzájemně propojeny. Omlouváme se za jakékoli zklamání, které to může způsobit našim zákazníkům, nicméně výrobci TFT; LCD a LED obrazovky diktují tuto politiku s mnohem méně mírnými zásadami, než jsou naše.

Lékařské vybavení a potřeby

Všechny respirátory a zdravotnický materiál by měly být dodány tak, jak je uvedeno, je však možné je bez předchozího upozornění změnit za jiné podobné zboží ve stejné kvalitě a stejné nebo vyšší prodejní hodnotě. Je třeba dodržovat třídy filtrace. Pokud si například objednáte respirátor FFP3, obdržíte respirátor FFP3. 

Naše záruka na produkty

Pokud je dodané zboží stále v záruce výrobce, musí kupující uplatnit záruku přímo u výrobce/zástupce, nikoli u nás nebo u společnosti nebo u Mgr. Michal Beno.

Pokud nelze opravit zboží v záruce výrobce, bude vyměněno výrobcem a nikoli naší společností nebo Mgr. Michal Beno.

Pokud je položka prodávána jako repasovaná nebo použitá, bez záruky původního výrobce a pokud není v popisu produktu výslovně uvedeno jinak, poskytneme záruku RTB (Return to Base), že při dodání a po dobu 14 dnů od dodání budou produkty musí být bez materiálových vad. Tato záruka je nepřenosná a neplatí za zde popsaných okolností:

Záruka ve výše uvedeném odstavci se nevztahuje na jakoukoli vadu produktu způsobenou:

 • Slušné opotřebení;
 • Úmyslné poškození, abnormální podmínky skladování nebo práce, nehoda, nedbalost
  vámi nebo jakoukoli třetí stranou;
 • Jakékoli změny nebo opravy provedené vámi nebo třetí stranou, která není jedním z našich autorizovaných opravců;
 • Jakýkoli software nainstalovaný vámi nebo vaším jménem; nebo jakékoli poškození souboru, používání internetu nebo jakýkoli virus nebo chyba, která infiltruje nebo poškodí Produkt.

Výše popsaná záruka se vztahuje pouze na hardwarové produkty a žádná záruka se nevztahuje na baterie dodané jako součást vaší objednávky. Baterie jsou spotřební položky a očekává se, že budou časem vyžadovat výměnu. Neručíme za to, jak dlouho baterie vydrží nabitá nebo jak dlouho bude fungovat mimo síť.

Pokud jste spotřebitel, tato záruka je doplňkem k vašim zákonným právům ve vztahu k produktům, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Rady o vašich zákonných právech jsou k dispozici ve vaší místní kanceláři Citizens' Advice Bureau nebo v kanceláři pro obchodní standardy.

Vyhrazujeme si právo otestovat jakýkoli Produkt vrácený nám v souladu s těmito podmínkami. Pokud se při testování ukáže, že jste nesplnili ustanovení těchto podmínek, konkrétně v souvislosti s jakýmkoliv produktem vráceným k nám, který je poškozen nesprávným používáním, chybí mu součásti nebo je v neprodejném stavu z důvodu vašeho vlastního jednání nebo opomenutí, nebude mít žádnou odpovědnost za opravu nebo výměnu produktů a bude oprávněna vám produkty vrátit v jejich stávajícím stavu.

Úpravy objednávek

Množství na skladě se může lišit od skutečnosti z několika důvodů. Například množství na skladě se po určité době po potvrzení platby sníží.

Někdy, když nastane zvláštní případ, máme právo nahradit produkty v objednávce podobným, který odpovídá požadovaným vlastnostem. Výměna musí být provedena tak, že obdržíte stejnou kvalitu nebo lepší nebo obdržíte položku s celkově stejnou nebo vyšší prodejní hodnotou.

Právo a příslušnost

Smlouvy o nákupu Produktů prostřednictvím našich stránek a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo s jejich předmětem nebo tvorbou (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit českým právem. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s takovými smlouvami nebo jejich vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) bude podléhat nevýlučné jurisdikci soudů České republiky.

Kentino sro

Čestmírová 25

14000 Praha

Česká Republika

IČO: CZ05066743

Základní pojmy

U všech cen a produktů si vyhrazujeme právo provádět úpravy kvůli chybám, měnícím se podmínkám na trhu, přerušení produktu nebo typografickým chybám v reklamách. Společnost Allegro není odpovědná za změny cen výrobce, ke kterým může dojít kdykoli bez předchozího upozornění. Obrázky produktů na tomto webu nemusí přesně odrážet produkt, který obdržíte. Mohou existovat revize designu a barevné variace.

Uschovejte si prosím veškerý balicí materiál a dokumentaci pro případ, že budete muset vaše zařízení opravit nebo vrátit. Před vrácením jakéhokoli produktu musíte získat číslo RMA (Return Merchandise Authorization). ŽÁDNÉ vratky jakéhokoli typu nebudou akceptovány bez čísla RMA. Při volání na číslo RMA mějte po ruce následující informace: jméno zákazníka, číslo faktury, sériové číslo a povaha problému

Práva a omezení

 1. Členům musí být alespoň 18 let.
 2. Členům se uděluje časově omezené, nevýhradní, odvolatelné, nepřenosné a nesublicencovatelné právo na přístup k té části online kurzu, která odpovídá nákupu.
 3. Část online kurzu odpovídající nákupu bude Členovi k dispozici, pokud bude Kurz udržován Společností, což bude minimálně jeden rok po zakoupení Členem.
 4. Všichni těžaři ASIC jsou dodáváni v podmínkách dohody pro řemeslo. Tyto stroje jsou vyráběny a upravovány podle specifických potřeb zákazníků. Také cena těchto strojů je závislý na kolísání finančního trhu a také proto nelze uplatnit právo na vrácení těchto těžařů do čtrnácti dnů či jiné lhůty. 
 5. Videa v kurzu jsou poskytována jako videostream a nelze je stáhnout.
 6. Souhlasem s poskytnutím takového přístupu se Společnost nezavazuje k udržování kurzu nebo k jeho udržování v jeho současné podobě.